Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

Přírodní památka Mrázkova louka

Byla vyhlášena státní přírodní rezervací v roce 1949. Jsme rádi, že se nám podařilo získat díky laskavosti paní Berty Mrázkové, zástupci rodiny vlastníka pozemku, originály dokladů o přípravě a vlastním vyhlášení louky za chráněné území. Mrázkova louka je nejstarší chráněné území přírody na Velkomeziříčsku. Najdeme ji u silnice mezi lesy v katastru Horní Bory. Má výměru 0,52 ha.

Důvodem vyhlášení ochrany bylo zachování biotopu podmáčené rašelinné louky se vzácnými druhy rostlin. Kromě rašeliníku zde rostou zejména zábělník bahenní, tolije bahenní, prstnatec májový a rosnatka okrouhlolistá. Kromě množství různého hmyzu se zde vyskytují také obojživelníci. Louka je ukázkou kdysi častější součásti naší krajiny, která vesměs zanikla prováděním meliorací a intenzivním zemědělským využitím krajiny. obrazek

Mrázkova louka prošla zajímavým vývojem. Ve svých počátcích byla louka kosena vlastníkem pozemku v rámci tehdy běžného obhospodařování pozemku. Za určitou újmu, způsobenou ochranou přírody, dostával menší finanční náhradu. Socializací venkova a založením zemědělských družstev v 60. letech min. století o louku přestalo být pečováno. Postupně se zapomnělo, že tu jakési chráněné území vůbec je. Došlo to tak daleko, že louka byla v 80. letech Lesy ČR s.p. zalesněna smrkem, když zde byl předtím vykopán odvodňovací příkop. Pozemky tvořící její území jsou totiž vedeny jako lesní půdní fond – bezlesí.

Péčí kroužku mladých ochránců přírody ZŠ v Borech, po konzultaci se státní ochranou přírody a projednání s Lesy ČR, s.p., byly sazenice vytrhány a louka se zase kosila. Tehdy jsme tu také našli torzo sloupu s cedulí označující přírodní rezervaci.

Po založení naší organizace ČSOP v roce 1979 je louka kosena nepřetržitě. Tehdy jsme zde umístili informační panel se stříškou a označením tabulí „Přírodní památka“ se státním znakem. Byly také vyznačeny hranice chráněného území. Kosení jsme prováděli bezplatně, seno jsme prodávali do ZD Bory. Pak jsme čerpali dotace v Programu péče o krajinu a nyní nám na náklady na kosení a úklid trávy přispívá Kraj Vysočina. Dříve jsme kosení prováděli ručně, dnes je louka většinou sečena ručními sekačkami. Dnes je problém najít prostor k uskladnění posečené trávy. Příjmy z této činnosti jsou stabilním finančním zdrojem, jenž se podílí na úhradě nákladů činnosti naší organizace. V 90. letech státní ochrana přírody provedla na Mrázkově louce revizi, byl potvrzen její význam a lokalita je dále evidována podle nových předpisů v kategorii Přírodní památka. V tuto dobu se nový majitel jedné parcely pokusil o její zalesnění. Případ byl řešen státní ochranou přírody a k zalesnění nedošlo. Nyní mají pozemky jiného majitele, většina žije už mimo Bory.

Postupem času kolem této malé louky dorůstá lesní porost, jenž ji zastiňuje a tak se zde mění přírodní podmínky. Důsledkem je i stále větší nálet semenáčků olše, jež se přes veškerou snahu obtížně likvidují. Po okrajích území postupně narostly keře a stromy, které louku zaclánějí a bude je třeba odstranit. Bylo by třeba provést ochranářský průzkum a vypracovat plán péče o chráněné území.

obrazek

Pro výskyt chráněných rostlin na louce jsou důležité množství vodních srážek a vydatnost potůčku, jenž protéká okrajem území. Během let se střídaly sušší a vlhčí období. Nyní se zase počet jedinců rosnatky zvyšuje a také je bohatší koberec rašeliníku. Krásné květy prstnatců se v příznivých letech počítají ve stovkách kusů. Péče o přírodní památku tvoří tradiční činnost naší organizace. Zapojují se do ní i mladí ochránci přírody oddílu Bobeš. Mrázkova louka se dnes stala symbolem historie místní ochrany přírody.

Fotografie v galerii

Napsal Štěpán Kříž, tisk, přečteno 2065x