Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

Přírodní památka Mrázkova louka

Byla vyhlá?ena státní přírodní rezervací v roce 1949. Jsme rádi, ?e se nám podařilo získat díky laskavosti paní Berty Mrázkové, zástupci rodiny vlastníka pozemku, originály dokladů o přípravě a vlastním vyhlá?ení louky za chráněné území. Mrázkova louka je nejstar?í chráněné území přírody na Velkomeziříčsku. Najdeme ji u silnice mezi lesy v katastru Horní Bory. Má výměru 0,52 ha.

Důvodem vyhlá?ení ochrany bylo zachování biotopu podmáčené ra?elinné louky se vzácnými druhy rostlin. Kromě ra?eliníku zde rostou zejména zábělník bahenní, tolije bahenní, prstnatec májový a rosnatka okrouhlolistá. Kromě mno?ství různého hmyzu se zde vyskytují také oboj?ivelníci. Louka je ukázkou kdysi častěj?í součásti na?í krajiny, která vesměs zanikla prováděním meliorací a intenzivním zemědělským vyu?itím krajiny. obrazek

Mrázkova louka pro?la zajímavým vývojem. Ve svých počátcích byla louka kosena vlastníkem pozemku v rámci tehdy bě?ného obhospodařování pozemku. Za určitou újmu, způsobenou ochranou přírody, dostával men?í finanční náhradu. Socializací venkova a zalo?ením zemědělských dru?stev v 60. letech min. století o louku přestalo být pečováno. Postupně se zapomnělo, ?e tu jakési chráněné území vůbec je. Do?lo to tak daleko, ?e louka byla v 80. letech Lesy ČR s.p. zalesněna smrkem, kdy? zde byl předtím vykopán odvodňovací příkop. Pozemky tvořící její území jsou toti? vedeny jako lesní půdní fond ? bezlesí.

Péčí krou?ku mladých ochránců přírody Z? v Borech, po konzultaci se státní ochranou přírody a projednání s Lesy ČR, s.p., byly sazenice vytrhány a louka se zase kosila. Tehdy jsme tu také na?li torzo sloupu s cedulí označující přírodní rezervaci.

Po zalo?ení na?í organizace ČSOP v roce 1979 je louka kosena nepřetr?itě. Tehdy jsme zde umístili informační panel se stří?kou a označením tabulí ?Přírodní památka? se státním znakem. Byly také vyznačeny hranice chráněného území. Kosení jsme prováděli bezplatně, seno jsme prodávali do ZD Bory. Pak jsme čerpali dotace v Programu péče o krajinu a nyní nám na náklady na kosení a úklid trávy přispívá Kraj Vysočina. Dříve jsme kosení prováděli ručně, dnes je louka vět?inou sečena ručními sekačkami. Dnes je problém najít prostor k uskladnění posečené trávy. Příjmy z této činnosti jsou stabilním finančním zdrojem, jen? se podílí na úhradě nákladů činnosti na?í organizace. V 90. letech státní ochrana přírody provedla na Mrázkově louce revizi, byl potvrzen její význam a lokalita je dále evidována podle nových předpisů v kategorii Přírodní památka. V tuto dobu se nový majitel jedné parcely pokusil o její zalesnění. Případ byl ře?en státní ochranou přírody a k zalesnění nedo?lo. Nyní mají pozemky jiného majitele, vět?ina ?ije u? mimo Bory.

Postupem času kolem této malé louky dorůstá lesní porost, jen? ji zastiňuje a tak se zde mění přírodní podmínky. Důsledkem je i stále vět?í nálet semenáčků ol?e, je? se přes ve?kerou snahu obtí?ně likvidují. Po okrajích území postupně narostly keře a stromy, které louku zaclánějí a bude je třeba odstranit. Bylo by třeba provést ochranářský průzkum a vypracovat plán péče o chráněné území.

obrazek

Pro výskyt chráněných rostlin na louce jsou důle?ité mno?ství vodních srá?ek a vydatnost potůčku, jen? protéká okrajem území. Během let se střídaly su??í a vlhčí období. Nyní se zase počet jedinců rosnatky zvy?uje a také je bohat?í koberec ra?eliníku. Krásné květy prstnatců se v příznivých letech počítají ve stovkách kusů. Péče o přírodní památku tvoří tradiční činnost na?í organizace. Zapojují se do ní i mladí ochránci přírody oddílu Bobe?. Mrázkova louka se dnes stala symbolem historie místní ochrany přírody.

Fotografie v galerii

Napsal ?těpán Kří?, tisk, přečteno 2153x